top of page

רבי לוי יצחק – ברדיצ'ב

רבי לוי יצחק נולד בשנת ה'ת"ק לרבי מאיר (שהיה אב"ד זמושץ') ושרה-סאשה רוסקוב בהוסקוב. היה ידוע בצעירותו בכינוי העילוי מירופלב. נישא לפערל, בתו של הרב ישראל פרץ מלברטוב (נכדו של רבי יצחק מאיר תאומים-פרנקל ראב"ד ז'ולקווה בנו של רבי יונה תאומים-פרנקל ) וכשנפטרה הייתה בת יותר ממאה שנה. אחר חתונתו נסע למגיד ממעזריטש אצלו למד כמה שנים.

בשנים 1761 עד 1765 כיהן כרב ברוטשוול, מ-1765 רב בז'לחוב. ב-1776 עבר לפינסק, שם כיהן כרב וראש ישיבה. בשנת 1785 עבר לעיר ברדיצ'ב שבאוקראינה, שם ייסד קהילה חסידית בה כיהן כרב עד יום פטירתו.

מיוחסת לו תחינה מפורסמת למוצאי שבתשפותחת במילים "גאט פון אברהם", אך היא קדומה בהרבה לזמנו ואולי מדובר בגרסה שלו לתחינה המקורית.

סיפורים רבים מסופרים על ר' לוי יצחק, ומתארים אותו בייחוד כאוהב ישראל, וידוע כסנגורם של עם ישראל. ספרו הקדוש נקרא "קדושת לוי",

על תלמידיו הרבים נמנו גם: רבי אהרן מז'יטומיר, רבי אברהם דוב מבוטשאטש, רבי חיים יוסף מפיסטין, רבי אברהם מרדכי מפינטשוב, רבי יוסף מנימירוב, רבי ישכר דוב מח"ם הזכירה ורבי צבי חסיד מימפולי.

נפטר בכ"ה בתשרי ה'תק"ע. מקום קבורתו בעיר ברדיצ'ב מושך אליו מתפללים ותיירים רבים.

נולד לרבי אברהם אשכנזי, שהיה תלמיד חכם ועשיר גדול, ממגורשי קראקא. רבי ליבר היה דור רביעי למקובלים רבי שמשון מאוסטרופולי ורבי יחיאל מיכל מנמירוב, וכן היה מיוחס לרבי נתן נטע שפירא, בעל "מגלה עמוקות".

רבי ליבער היה בעל השפעה רוחנית גדולה. הוא חי בודד ונבדל מיתר אנשי העיר, שקוע תמיד בלימוד הקבלה. יהודי ברדיצ'ב התייחסו אליו כאל קדוש. הבעל שם טוב היה אומר עליו: "ישנם צדיקים שזוכים לגילוי אליהו הנביא, אצל רבי ליבער הדבר להיפך – אליהו הנביא זכה לגילוי רבי ליבער אליו".

על פי האגדה, רבי ליבר גר בצעירותו בעיירה סמוכה למקום בו נבנתה העיר ברדיצ'ב מאוחר יותר, והיה מתבודד ביערות סמוך לעירו. בעקבות תקרית שהייתה לו עם פריץ העיר, הבטיח לו הפריץ להקים עיר מיוחדת ליהודים – והיא העיר ברדיצ'ב.

נפטר בכ"ח בחשון תקל"א ונטמן בברדיצ'ב

Пантеон_на_могилі_цадика_Леві_Іцхака_Бер
bottom of page