top of page

זמני התפילות בבית כנסת חב"ד -  קייב

זמני התפילות בימות החול

תפילת שחרית
יום א' (ובימי חופש לאומיים): בשעה 9:00
ימים ב' - ה': בשעה 8:00

מנחה וערבית
ימים א' - ה':

14:00

19:00

זמני התפילות בשבת

יום שישי

תפילת שחרית:8:00
מנחה: 17:15

שיעור חסידות:
קבלת שבת: בשעה 18:00
סעודת ליל שבת 19:00

שבת קודש
שיעור חסידות: בשעה 9:00
שחרית: בשעה 10:00
קידוש וסעודת שבת: בשעה 12:30
מנחה וסעודה שלישית: 15 דקות לפני זמן הדלקת נרות.
ערבית: בשעת צאת השבת

חשוב לציין כי נכון להיום לא קיים עירוב בקייב
יש לוודא לפני שבת כי דלתות הכניסה במלון/דירה אינן מופעלות אוטומטית ואינן מצריכות פתיחה ע"י קוד/צ'יפ דיגיטלי

bottom of page