top of page
-5-36b6tmm2yeshlgg4psrqps.jpg

באבי יאר קבר האחים הגדול בעולם

בעת הכיבוש הגרמני, בספטמבר 1941, היו בקייב 60,000 יהודים, לאחר ש-160,000 הצליחו להימלט. בסוף אותו חודש נרצחו בבאי-יאר 33,800 יהודים, בידי הנאצים.

הקורבנות הובאו לבית הקברות היהודי בבאי-יאר, הצטוו להתפשט, נורו בקבוצות של עשרות על מדרגה בקיר הגיא וגופותיהם נפלו לעמק. בחודשים הבאים נרצחו בבאי-יאר אלפי יהודים נוספים שנתפסו בקייב, ולאחר מכן נרצחו שם גם צוענים ושבויים סובייטים. שלטונות בריה"מ העריכו את מספר הנרצחים הכולל ב-100,000, מחציתם יהודים.

bottom of page